หมวดสินค้าทั้งหมด

เงื่อนไขในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.lazada.co.th และ/หรือ LAZADA mobile app. กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน (ดังระบุข้างล่าง) และการใช้บริการ

โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับ เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ อย่าเข้าใช้ และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือบริการ หรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

1. นิยามและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไป เราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆ และถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:

(ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ

(ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง

(ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ

(จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น

(ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้ และ

(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ: เราอาจจะทำการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆ ในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

2.4 สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา: เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

(ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

(ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า

(ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับ ให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือ

(ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใด ๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใด ๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว: การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ในhttps://www.lazada.co.th/privacy-policy/

2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย และเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด: การซื้อขายสินค้าใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน https://www.lazada.co.th/terms-conditions/ หากท่านใช้คูปองแทนเงินสด เงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน http://www.lazada.co.th/terms-conditions/ จะนำมาใช้บังคับ

2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม: นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะ เอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนด อาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

3. การใช้บริการ

3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:

(ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ

(ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

3.4 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก Lazada (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยลาซาด้าหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย

4. ลูกค้าที่มีบัญชีกับลาซาด้า

4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ: (1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว

4.2 การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้: ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใด ๆในแพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้วแต่กรณี จะถือว่า:

(ก) เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ

(ข) เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน

ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

5.2 การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

5.3 เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

6. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:

(ก) ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล

(ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข

(ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ

(ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

6.2 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของลาซาด้าไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:

(ก) การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้

(ข) การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน

(ค) ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ

(ง) การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง: ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

7. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

7.1 การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

7.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด

8. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน

8.1 การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน

8.2 ความยินยอมในการรับอีเมล์: ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ

8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ https://www.lazada.co.th/privacy-policy/ และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

9. การยกเลิก

9.1 การยกเลิกโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา เมื่อได้บอกกล่าวไปยังท่านโดยให้มีผลในทันที เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมทั้งการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

9.2 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า เจ็ด (7) วันเป็นลายลักษณ์อักษร

10. การบอกกล่าว

10.1 การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก:

(ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ

(ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้

10.2 คำบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น ณ เลขที่ 689 ห้องเลขที่ 2901 ชั้น 29 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย และ www.lazada.co.th/contact และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง

10.3 วิธีการอื่น: โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งเราอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว

11. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิตี้ หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.2 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.3 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.4 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.6 การคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.7 การแก้ไขเพิ่มเติม: เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด: เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข

11.9 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย

11.10 ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11.11 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.12 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.13 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

11.14 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.15 เหตุสุดวิสัย: เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา

เอกสารแนบ 1

นิยามและการตีความ

1. นิยาม: เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

1.1 “ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับที่อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.2 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

1.3 “ผู้ได้รับชดใช้ของลาซาด้า” หมายถึงลาซาด้า และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของลาซาด้า

1.4 “ลาซาด้า” “เรา” “ของเรา” และ “เรา” (ที่เป็นกรรมของประโยค) หมายถึง บริษัท ลาซาด้า จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105555040244 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 689 ห้องเลขที่ 2901 ชั้น 29 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

1.5 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

1.6 “การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่”

1.7 “เอกสารข้อมูล” หมายถึง โดยรวมได้แก่หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์ม รวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์มและการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม

1.8 ”คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.9 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับลาซาด้าอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

1.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อ โดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่

1.11 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยลาซาด้าซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.lazada.co.th และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยลาซาด้า ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

1.12 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน https://www.lazada.co.th/privacy-policy/

1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.14 “เอกสารต้องห้าม” หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่:

(ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัส โปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย

(ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด

(ค) ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่

(ง) เป็นวัตถุน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

(จ) ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่น และ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว

1.15 “บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และการทำงานที่เราจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม

1.16 “การยื่น” ให้ความหมายไว้ในข้อ 8.1 ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

1.17 “เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าของลูกค้า และกำหนดไว้ใน https://www.lazada.co.th/terms-conditions/

1.18 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึงอารัมภบท ข้อ 1 ถึงข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

1.19 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน และเป็นของลาซาด้าหรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม

1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับลาซาด้า

1.21 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้า ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของบัตรแทนเงินสด และเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น สำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

1.22 “เงื่อนไข & ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน http://www.lazada.co.th/terms-conditions/

1.23 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2. การตีความ: การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในสัญญา เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ลาซาด้า และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ลาซาด้ามากกว่า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

1. นิยาม และการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้

2. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยลาซาด้า (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ ลาซาด้าสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า ลาซาด้าและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

2.3 ผู้ขาย: สินค้าถูกขายโดย “ผู้ขาย” ถึงแม้ว่า ลาซาด้าอาจจะเป็น “ผู้ขาย”สินค้าบางอย่าง แต่“ผู้ขาย” ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากลาซาด้า (ซึ่งบุคคลอื่นใดดังกล่าวหมายถึง “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามเนื้อความในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกแสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยลาซาด้า หรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตาม สินค้าที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในข้อ 2.6) ทั้งนี้:

2.3.1 สำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับท่านเท่านั้น และ

2.3.2 สำหรับสินค้าที่ขายลาซาด้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างลาซาด้ากับท่านเท่านั้น

2.4 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

2.5 คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังระบุไว้ในข้อ 8 ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใด ๆ

2.6 ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขายจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ระหว่างผู้ขายกับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม

2.7 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว ลาซาด้าในนามของผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.8 การรับประกันสินค้า: การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้น ๆ) ในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน อื่นใดทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้

2.9 การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารใด ๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดยลาซาด้าหรือผู้ขาย ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม

2.10 จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน: โดยไม่กระทบต่อผลบังคับของข้อ 2.9 ข้างต้น:

2.10.1 จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีการรับประกันใด ๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่

2.10.2 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งลาซาด้าและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า

2.10.3 ลาซาด้าไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจากลาซาด้าก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากลาซาด้า

2.10.4 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของลาซาด้า (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากลาซาด้า

2.10.5 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากลาซาด้าก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว

2.10.6 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และ

2.10.7 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)

2.11 ทรัพย์สินทางปัญญา:

2.11.1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลาซาด้าเสียก่อน ลูกค้าต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใด ๆ

2.11.2 เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อ การใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งาน (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.11.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของลาซาด้า ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อลาซาด้าร้องขอ

3. การส่งมอบสินค้า

3.1 ที่อยู่: การส่งมอบสินค้าให้ทำ ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าโดยผู้ขายหรือลาซาด้า (หรือตัวแทนของลาซาด้า) ในนามของผู้ขาย

3.2 ค่าบริการในการส่งมอบ & บรรจุหีบห่อ: ค่าบริการในการส่งมอบและบรรจุหีบห่อให้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ

3.3 การติดตามสินค้า: ท่านอาจจะติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าได้ที่หน้า “ติดตามคำสั่งซื้อ” ของแพลตฟอร์ม

3.4 กรอบเวลาในการส่งมอบ: ท่านรับทราบว่าการส่งมอบสินค้าขึ้นกับสินค้าคงคลัง ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านภายในกรอบเวลาในการส่งมอบดังระบุในหน้าเพจที่เกี่ยวข้องที่แสดงรายการสินค้า แต่ท่านรับทราบว่าขณะที่ข้อมูลสต็อกสินค้าบนแพลตฟอร์มมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ในบางกรณี สินค้าอาจจะหมดไประหว่างการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว กรอบเวลาในการส่งมอบทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นการประมาณการเท่านั้น และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ หากการส่งมอบสินค้าของท่านต้องล่าช้าออกไป ผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์และสินค้าของท่านจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อผู้ขายมีสินค้า เวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และผู้ขาย (หรือตัวแทนผู้ขายคนใดก็ตาม) ไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใด ๆ ในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม

3.5 ถือว่าได้รับแล้ว: ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในวันกำหนดส่งมอบและท่านได้แจ้งให้ลาซาด้าทราบภายใน 3 วันหลังจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว ผู้ขายจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการหาพิกัดของสินค้าและส่งมอบสินค้า หากลาซาด้าไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันกำหนดส่งมอบดังกล่าว จะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว

3.6 บัตรแทนเงินสดจากลาซาด้า: หากมีความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า ลาซาด้ามีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอบัตรแทนเงินสดให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้ายอมรับบัตรแทนเงินสดแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ขายอีก

3.7 ลูกค้าไม่รับการส่งมอบ: หากลูกค้าไม่มารับการส่งมอบสินค้า (นอกเหนือจากเหตุใด ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมโดยลูกค้าหรือจากเหตุความผิดของผู้ขาย) เช่นนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี ผู้ขายอาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า

4. ราคาของสินค้า

4.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)

4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

5. การชำระเงิน

5.1 ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดยลาซาด้าในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่ลาซาด้า ไม่ว่าจะรับชำระเงินตามสิทธิของลาซาด้าเอง หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขาย (เมื่อผู้ขายเป็นผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) ท่านรับทราบว่าลาซาด้ามีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากท่านในนามของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกได้

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดยลาซาด้าเป็นครั้งคราวไป

5.3 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจจะรวมถึงลาซาด้า) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ ลาซาด้าสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ

5.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง ด้านล่าง

5.5 การเรียกเก็บเงิน: ผู้ขายอาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

5.6 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

5.7 การคืนเงินที่ชำระ:

(ก) การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินสดเมื่อส่งมอบ การคืนเงินให้ทำผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลทั้งนี้เมื่อได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เรา

(ข) เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน

(ค) เราจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

(ง) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว

(จ) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

6. การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

6.1 นโยบายการคืนสินค้า: สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ในt https://www.lazada.co.th/helpcenter/returns-refunds/ ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของผู้ขายหรือลาซาด้า หากผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

6.2 การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใต้บังคับข้อ 6.1 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่าน:

6.2.1 ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือ

6.2.2 ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย

6.3 การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการลดราคา: นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อ 6.2แล้ว ลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้ลาซาด้าทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าตามข้อ 6.2 ได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม ลาซาด้ามีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด การลดราคานั้นจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (15%) ของราคาของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับผู้ขายอีก

6.4 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อลาซาด้าทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้ผู้ขายโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6.5 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ผู้ขายได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว (ผ่านลาซาด้า หรือตัวแทนของลาซาด้า)

7. คำถามและข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อลาซาด้า โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม ลาซาด้าจะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน

8. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนที่ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าวโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลาซาด้า ที่ www.lazada.co.th/contact หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ท่านไม่อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าได้ แต่อาจทำได้เพียงส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 6

8.2 การยกเลิกโดยฝ่ายผู้ขาย: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือลาซาด้าที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

8.2.1 สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

8.2.2 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

8.2.3 ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี

8.2.4 มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า หรือ

8.2.5 ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

9. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า

9.1 ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ลาซาด้าหรือผู้ขายได้เสนอที่จะส่งมอบสินค้าแล้ว

9.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าลาซาด้าจะได้รับเงินสดหรือเงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้า และสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

9.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้าและต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง

9.4 ระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงอยู่กับผู้ขาย ลูกค้าตกลงกับผู้ขายว่าลูกค้าจะแจ้งให้ลาซาด้าทราบโดยทันทีถึงเรื่องใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในสินค้านั้น และลูกค้าจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่ลาซาด้า เกี่ยวกับสินค้าตามที่ลาซาด้าควรทราบเป็นครั้งคราวไป

9.5 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า (และต่อเมื่อสินค้ายังคงมีอยู่และไม่ได้มีการนำไปขายต่อ) ลาซาด้าจะยังคงมีสิทธิ ในการเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้ากลับคืนให้ลาซาด้าไม่ว่าเวลาใด ๆ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้าและยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหลายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า

9.6 ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี)

9.7 หากข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 9 นี้ไม่มีผลบังคับเนื่องจากกฎหมายของประเทศที่สินค้าตั้งอยู่ ให้ถือว่าได้นำหลักการทางกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการคงกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้เกิดผลบังคับกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไข และลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการทำให้เกิดผลบังคับดังกล่าว

9.8 ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้

10. การจำกัดความรับผิด

10.1 การเยียวยาเฉพาะของลูกค้า: การเยียวยาที่กำหนดในข้อ 6 เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า

10.2 ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว

10.3 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของลาซาด้าไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใด ๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ): (1) จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใด ๆ (2) การขายสินค้าให้ท่าน หรือการใช้งานสินค้านั้นหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน และ (3) ข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และหรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้า หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายในเรื่องการใช้งานสินค้า (ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)

11. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 การอ้างอิงถึง “ลาซาด้า”: การอ้างอิงถึง “ลาซาด้า” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของลาซาด้าในนามของตัวเองในฐานะผู้ขาย และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ขายสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ

11.2 สิทธิในการทำสัญญาช่วง: ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะมอบหมาย และ/หรือทำสัญญาช่วงสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้แก่ลาซาด้าหรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนคนใดที่ลาซาด้ากำหนด

11.3 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม (ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรม ถ้ามี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.4 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่ผู้ขายไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.5 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.6 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.8 เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 11.7 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใด ๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา

11.9 การคุ้มครองชั่วคราว: ผู้ขายอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากผู้ขายพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.10 การแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ขายอาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับลาซาด้าผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่ผู้ขายจะได้กำหนดโดยผ่านทางลาซาด้าเท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) ผู้ขายอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ผู้ขายระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของผู้ขายในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับลาซาด้า (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่ลาซาด้ากำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น

11.11 การแก้ไขข้อผิดพลาด: ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของผู้ขาย ที่อาจมีการแก้ไข

11.12 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือเงินบาทไทย

11.13 ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11.14 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.15 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.16 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: ลาซาด้าสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่ลาซาด้าเห็นว่าเหมาะสม

11.17 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.18 เหตุสุดวิสัย: ลาซาด้าและผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของลาซาด้าหรือของผู้ขาย

- จบ -

เอกสารแนบท้าย 1

นิยามและการตีความ

1. นิยาม เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

1.1 “วันทำการ” หมายถึง วัน (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย

1.2 “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ

1.3 “สัญญาที่ทำกับลูกค้า” ให้เป็นไปตามที่ให้ความหมายไว้ข้อ 2.6

1.4 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

1.5 “ผู้ได้รับชดใช้ของลาซาด้า” หมายถึงลาซาด้า และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของลาซาด้า

1.6 “ลาซาด้า” หมายถึง บริษัท ลาซาด้า จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105555040244 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 689 ห้องเลขที่ 2901 ชั้น 29 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

1.7 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

1.8 “การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่

1.9 “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.10 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับลาซาด้าอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

1.11 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต

1.12 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยลาซาด้าซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.lazada.co.th และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยลาซาด้า ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.14 “การรับประกันสินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.15 “นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน https://www.lazada.co.th/helpcenter/returns-refunds

1.16 “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายที่ได้รับการอนุญาตจากลาซาด้าให้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และไม่รวมลาซาด้า

1.17 “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าดังอธิบายในข้อ 2.3 และรวมถึงผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก

1.18 “บริการ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานโดยผู้ขายบนแพลตฟอร์ม

1.19 “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง ข้อ 1 ถึง 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

1.20 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า และกำหนดไว้ใน https://www.lazada.co.th/terms-conditions/

1.21 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม

1.22 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับลาซาด้า

1.23 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้า ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น สำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

1.24 “เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน https://www.lazada.sg/voucher-terms-of-use/

1.25 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุมากกว่า 18 ปี หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

2. การตีความ: การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ลาซาด้า และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ลาซาด้ามากกว่า

ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง

1. ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (“ข้อตกลง”) จะใช้บังคับกับการใช้และการเรียกคืนคูปองส่งเสริมการขาย หรือ รหัสคูปองส่วนลด โดยคูปองส่วนลดดังกล่าวจะเสนอให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าตอบแทน

2. คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของลาซาด้าบนมือถือเท่านั้น

3. การใช้คูปองส่วนลด, คูปองส่วนลดจะสามารถใช้ได้ในขั้นตอนยืนยันการชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์

4. คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

5. ท่านสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ 1 ครั้ง ต่อวัน

6. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้รหัสคูปองส่วนลด ในกรณีที่คูปองส่วนลดได้ถูกใช้ในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

  • ก. กรณีที่น่าสงสัย หรือฉ้อโกง การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลด
  • ข. การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีคูปองแทนเงินสดส่วนลด 1 รหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชีลาซาด้า หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และ/หรือ
  • ค. การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดโดยเจตนาที่ไม่สุจริต (รวมถึงการเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย หรือใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย)

7. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองส่วนลดหรือโปรโมชั่นการลดราคา ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ เว้นแต่เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วของลาซาด้า

8. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับรหัสคูปองส่วนลดพิเศษ (เช่น ช่วงระยะเวลา, จำนวนเงินที่ลดราคา, และสินค้าที่ร่วมรายการ) และรหัสคูปองส่วนลดพิเศษเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย

9. คูปองแทนเงินสดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

10. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. ข้อกำหนดบริการ

1.1. ในการใช้บริการเติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“บริการ”) ท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ (“ข้อกำหนดบริการ”) ซึ่งเพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้สำหรับเว็บไซต์ lazada.co.th และ/หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ LAZADA ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งจากการอ้างถึงในข้อกำหนดบริการนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำที่ใช้การขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่และไม่ได้ถูกนิยามไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ จะถือให้มีความหมายตามที่ให้ไว้แก่คำนั้นในข้อกำหนดการใช้ ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดการให้บริการขัดกับข้อกำหนดการใช้ ให้ใช้ข้อความในข้อกำหนดการให้บริการแทน

2. เงื่อนไขและวงเงินบริการ

2.1. บริการนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิเท่านั้น (“ผู้ใช้ที่มีสิทธิ”) ผู้ใช้ที่มีสิทธิคือลูกค้าที่ได้ทำการจดทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (แต่ละบริษัทเรียกว่า “ผู้ให้บริการโทรคมนาคม”) และมิได้

2.1.1. ใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือนอยู่

2.1.2. ใช้ซิมการ์ดสำหรับนักท่องเที่ยว

2.1.3. ใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินซึ่งได้มีการย้ายค่ายแต่ยังคงใช้เลขหมายเดิม

2.1.4. ใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินซึ่งยังไม่เปิดใช้บริการ หรือ

2.1.5. ใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หมดอายุแล้ว

โดยใช้กับบริการดังกล่าว

2.2. ถึงแม้ว่าลูกค้าจะเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิแต่ก็ไม่อาจใช้บริการได้ภายในเวลาสิบนาทีนับจากธุรกรรมก่อนหน้านี้ บริการอาจใช้ได้สูงสุดไม่เกินสาม (3) ครั้งต่อวัน หก (6) ครั้งในเวลาเจ็ด (7) วันติดต่อกัน หรือสิบ (10) ครั้งในเวลาสามสิบ (30) วันติดต่อกันสำหรับบัญชีลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินแต่ละบัญชี และสามารถเติมเงินได้สูงสุดไม่เกิน 6000 บาทสำหรับบัญชีลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันติดต่อกัน ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการหากมีการใช้เกินหรือใช้จะเกินวงเงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการใช้บริการตามดุลพินิจของตนแต่ผู้เดียว หากมีการใช้เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น

2.3. สามารถเข้าใช้บริการได้จากเว็บไซต์ที่ลาซาด้ากำหนดเป็นครั้งคราว

2.4. สามารถเข้าใช้บริการได้จากเว็บไซต์ที่ลาซาด้ากำหนดเป็นครั้งคราว

3. เงินคืนและการยกเลิก

3.1. ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับเงินคืนในกรณีที่

3.1.1. ลูกค้าเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ และ

3.1.2. ลูกค้าได้รับเงินที่เติมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจำนวนที่ไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่สามารถเติมเงินในโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ลูกค้า และการที่ไม่สามารถเติมเงินได้นั้นมิได้มีสาเหตุมาจากเหตุผิดนัดหรือการกระทำของลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนหากลูกค้าระบุเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ถูกต้อง ระบุเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่อยู่ในระบบ ไม่สมบูรณ์ หรือขาดไปเป็นประการอื่นใด

3.2. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือปฏิเสธการใช้บริการนี้ได้ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของตนแต่ผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากลาซาด้าเห็นว่าธุรกรรมใดๆ มีลักษณะฉ้อโกงหรือต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง

4. หน้าที่ของลูกค้า

4.1. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า

4.1.1. ลูกค้าจะไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้มีการใช้บริการในลักษณะใดที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการใช้บริการของลูกค้ารายอื่น และ/หรือบริการอื่นใดที่จัดให้แก่ลูกค้าดังกล่าว ตามที่ลาซาด้าอาจกำหนดไว้ตามสมควร

4.1.2. บริการดังกล่าวจัดให้แก่ลูกค้า “ตามที่เป็น”

4.1.3. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการขอเข้าถึงบริการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดบริการ

4.1.4. การใช้บริการถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดนี้

4.1.5. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้ายื่น ส่ง หรือจัดให้โดยประการอื่นระหว่างที่ใช้บริการ

4.1.6. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการตามบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินของลูกค้า

4.1.7. ลาซาด้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมเติมเงินผ่านบัตรเครดิตหรือออนไลน์ใดๆ ที่ดำเนินการตามบริการ และข้อผิดพลาดใดๆ ในการประมวลผลการชำระเงิน ข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน และ/หรือเรื่องอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการชำระเงินตามบริการนี้ ลูกค้าจะต้องติดต่อโดยตรงกับธนาคารผู้ออกบัตรของตน

4.1.8. ลาซาด้าอาจกำหนดให้ลูกค้าส่งข้อมูลเป็นครั้งคราวตามบริการ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลด้านการเงินและรายละเอียดบัตรเครดิต) และลาซาด้าอาจจัดข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว (ภายใต้หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ) ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกการให้บริการนี้ได้

4.1.9. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดขณะใช้บริการ

4.1.10. ลาซาด้าไม่ค้ำประกัน รับรอง รับประกัน เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือคำมั่นสัญญาใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เป็นกฎหมายหรือประการอื่น หรือคำรับรองหรือคำรับประกันอันเกิดจากการใช้หรือตามปกติประเพณีหรือการค้า หรือโดยผลของกฎหมาย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ลำดับ ความเป็นต้นฉบับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความแม่นยำ กำหนดเวลา สกุลเงิน การไม่ละเมิดสิทธิ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวกับบริการ

4.1.11. เท่าที่กฎหมายอนุญาต ลาซาด้าไม่ขอรับประกัน หรือให้สิทธิและการเยียวยาทั้งหมด (รวมถึงคำรับประกันโดยปริยายตามกฎหมายหรือประการอื่น) ที่ลูกค้าอาจมีสิทธิโดยประการอื่นตามกฎหมาย

5. ความพร้อมให้บริการ

5.1. ลูกค้ารับทราบว่าความพร้อมให้บริการอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

5.1.1. ความพร้อมของทรัพยากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความพร้อมของเว็บไซต์ http://www.lazada.co.th และ/หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ LAZADA และ

5.1.2. ระบบ ณ เวลาและสถานที่ขณะที่มีการขอรับหรือส่งมอบบริการ

5.2. ลูกค้ายอมรับว่าลาซาด้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือการชดเชยไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกล่าวหาว่ามีการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต การหยุดชะงัก ความผิดพลาด ความชำรุดบกพร่อง หรือความไม่พร้อมให้บริการ ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ใดๆ ของลูกค้า ลาซาด้าไม่ขอรับประกันประสิทธิภาพและความสามารถของเว็บไซต์ http://www.lazada.co.th และ/หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ LAZADA บริการและ/หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดที่ใช้กับบริการ หรือแอปพลิเคชันใดที่ลูกค้าเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ http://www.lazada.co.th และ/หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ LAZADA และ/หรือบริการ

5.3. ลูกค้ายอมรับและรับทราบว่าลาซาด้าอาจระงับ ยกเลิก และ/หรือหยุดให้บริการ และ/หรือหยุดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการหรือส่วนใดๆ ของบริการ เมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจเพียงลำพังและเด็ดขาดของตน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า

6. การใช้และเปิดเผยข้อมูล

6.1. ลูกค้ายินยอมให้ลาซาด้ามีสิทธิใช้หรือเปิดเผยสารสนเทศหรือข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าเปิดเผยตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลาซาด้า ลูกค้ามีสิทธิเพิกถอนความยินยอมเช่นว่านั้นได้ตามขั้นตอนที่ลาซาด้ากำหนดเป็นครั้งคราว

7. บทเบ็ดเตล็ด

7.1. ลูกค้าจะผูกพันตน และจะตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นทั้งหมด ตามที่ลูกค้าอาจตกลงหรือยอมรับ สิทธิทั้งหมดและความคุ้มครองทั้งหลายที่ให้แก่ลาซาด้าตามข้อกำหนดนี้ให้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิและความคุ้มครองที่ให้แก่ลาซาด้าตามข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้าอาจตกลงหรือยอมรับ

7.2. ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดบริการ ข้อกำหนดการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ลูกค้าอาจยินยอมหรือยอมรับ ซึ่งไม่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้นำมาบังคับใช้ได้โดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว แต่จะถือว่าเป็นการแยกส่วนการให้บริการ และจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดอื่นใดซึ่งจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

7.3. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขโดยประการอื่นใด ในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และในลักษณะตามที่ลาซาด้าเห็นสมควร ลูกค้าจะต้องผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด หากลูกค้ายังคงใช้บริการต่อไปภายหลังจากแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีชำระเงินเสมือนจริงลาซาด้าของคุณ ("บัญชีชำระเงินลาซาด้า")

ก. บัญชีชำระเงินลาซาด้าดำเนินงานโดย บริษัท อาลีเพย์ สิงคโปร์ อีคอมเมิร์ซ (“อาลีเพย์”) เพื่อกลุ่มบริษัทลาซาด้า (“ลาซาด้า”) การอ้างอิงทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เรา” หรือ “ของเรา” จะหมายถึงอาลีเพย์ในฐานะผู้ดำเนินงานบัญชีชำระเงินลาซาด้า “คุณ” และ “ของคุณ” จะหมายถึงผู้ใช้งาน บัญชีชำระเงินลาซาด้าจะเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีลาซาด้าของคุณ และมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วสามารถดำเนินการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าและ/หรือการบริการที่กลุ่มบริษัทของลาซาด้าเสนอให้ ด้วยการร้องขอและ/หรือการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้า จะถือว่าคุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน ยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณางดเข้าใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้า

ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ลาซาด้า รวมทั้งบัญชีลาซาด้าของคุณ ตามที่ปรากฏที่ http://www.lazada.co.th/terms-conditions

ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกเพิ่มเติมด้วยนโยบายคุ้มครองสมาชิกของลาซาด้า (“นโยบายคุ้มครองสมาชิก”) ซึ่งให้การรับรองแก่การชำระเงินของผู้ใช้งานลูกค้าของลาซาด้าทุกคนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง นโยบายคุ้มครองสมาชิกยังได้กำหนดแนวทางสำหรับการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญเสียที่เกิดเนื่องมาจากการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ จากผู้ใช้งาน ก็ตามผ่านบัญชีชำระเงินลาซาด้าด้วย

คำจำกัดความและการตีความ

หากไม่มีบริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อความดังด้านล่างจะมีความหมายในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

“อาลีเพย์” หมายถึงนิติบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในส่วนอารัมภบทในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรวมทั้งผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนสิทธิ์จากนิติบุคคลดังกล่าว

"ฉบับภาษาต่างประเทศ" ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ภายใต้ข้อ 14.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

"ผู้ได้รับชดเชย" หมายถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการบริษัท ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนที่ของอาลีเพย์และลาซาด้า

"ลาซาด้า" หมายถึงนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ในอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรวมทั้งผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนสิทธิ์ของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย

“บัญชีลาซาด้า” หมายถึงบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์ลาซาด้า

"บัญชีชำระเงินลาซาด้า" ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในส่วนอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

“ยอดคงเหลือในบัญชีชำระเงินลาซาด้า” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

“เว็บไซต์ลาซาด้า” หมายถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (ตามความเหมาะสม) ซึ่งเป็นช่องทางที่คุณใช้ซื้อสินค้า หรือการบริการที่กลุ่มบริษัทลาซาด้าเสนอ

“เครื่องมือในการชำระเงิน” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 3.1

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือหาตำแหน่งของบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บ ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลบัตรเครดิต

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 2.6

"คูปองส่งเสริมการขาย" ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หมายถึงคูปองส่งเสริมการขายที่ออกให้โดยลาซาด้า ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าเป็นบางครั้งคราวเพื่อเป็นการตอบแทน ด้วยการเติมจำนวนเงินในคูปองลงในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือการบริการบนเว็บไซต์ของลาซาด้าก่อนจะถึงวันหมดอายุของคูปองส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องนั้น ตามการตัดสินโดยใช้ดุลพินิจของลาซาด้าแต่เพียงผู้เดียว และอยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ตามที่ลาซาด้าอาจจะกำหนดขึ้นต่อไปเป็นครั้งคราว

"คูปองแทนการคืนเงิน" หมายถึงคูปองที่ใช้สำหรับคืนเงินที่ลาซาด้าเป็นผู้ออกให้ โดยเป็นการคืนเงินสำหรับการซื้อสินค้าหรือการบริการ ที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ของลาซาด้าของผู้ใช้งาน และต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ตามที่ลาซาด้าอาจกำหนดขึ้นต่อไปเป็นครั้งคราว

"ข้อมูลการลงทะเบียน" ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ภายใต้ข้อที่ 2.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

“ค่าธรรมเนียมการบริการ” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 5.1

"ผู้ใช้งาน" หมายถึงผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าที่ได้รับอนุญาต

1.การเข้าถึงบัญชีชำระเงินลาซาด้า

1.1 คุณยินยอมที่จะ:

1.1.1 ใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลา รวมถึงยินยอมว่าจะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าด้วยความสุจริต

1.1.2 ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ หนังสือแจ้ง กฎการปฏิบัติงาน และนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติใดๆ และทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้า รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่เราออกให้เป็นครั้งคราว และ

1.1.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือสารสนเทศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินลาซาด้านี้ ซึ่งคุณได้มอบให้เรามีความถูกต้องตรงตามความจริง

1.2 เรามีนโยบายและข้อปฏิบัติตามกฎการป้องกันมิให้เกิดการฟอกเงินและการกระทำใดๆ ก็ตามที่เอื้อให้เกิดการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายหรือการกระทำผิดทางอาชญากรรม เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินอย่างสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรายึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์และการบริการของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน

1.3 การใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าจะถูกจำกัดให้ใช้งานได้โดยผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ของลาซาด้า

2. การลงทะเบียน

2.1 กระบวนการลงทะเบียนสำหรับบัญชีชำระเงินลาซาด้ากำหนดให้คุณต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์และถูกต้องตรงตามความจริง ซึ่งรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่อีเมลและข้อมูลอื่นใดที่เราอาจถือได้ว่าจำเป็น ("ข้อมูลการลงทะเบียน") คุณมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์และตรงตามความจริง คุณรับทราบและยินยอมให้ลาซาด้าแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนของคุณกับเราได้เป็นครั้งคราว

2.2 นอกเหนือจากข้อมูลการลงทะเบียนนี้แล้ว เราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งการยืนยันตัวตนและอายุของคุณ และ/หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ หรือ บัตรเดบิต บัตรเครดิต การจ่ายเงินล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น บัตรที่คุณลงทะเบียนกับเราล่วงหน้า คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นและ/หรือเอกสารแก่เราทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ หากคุณไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นและ/หรือเอกสารแก่เราโดยทันที เราอาจจำกัดการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณหรืออาจระงับหรือปิดบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณได้ โดยเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.3 คุณอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการใดๆ ที่เราถือว่ามีความจำเป็นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของตัวตนของคุณ (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลที่สาม) ได้ตลอดเวลาเพื่อเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อการคืนเงินใดๆ ให้แก่คุณ

2.4 ผู้ใช้งานแต่ละรายมีสิทธิ์ที่จะมีบัญชีชำระเงินลาซาด้าได้หนึ่ง (1) บัญชีซึ่งจะเชื่อมโยงกับบัญชีลาซาด้าของผู้ใช้รายนั้นๆ ข้อมูลของบัญชี

2.5 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณสำหรับการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณให้ปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำ และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเปิดเผยหรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณอาจตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย คุณต้องแจ้งให้ลาซาด้าทราบโดยทันที

2.6 ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่มอบให้เรานั้นจะได้รับการจัดการ จัดเก็บ และดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) Lazadapay.in.th/privacy-policy ด้วยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมให้เรารวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3. ยอดคงเหลือในบัญชีชำระเงินลาซาด้า

3.1 คุณสามารถเก็บจำนวนเงินในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณไว้ได้ โดยจำนวนเงินนี้หลังจากที่ได้หักลบด้วยจำนวนเงินที่ค้างชำระแก่เราแล้วจะถือเป็นยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ ("ยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้า") คุณสามารถเพิ่มเติมเงินในยอดเงินบัญชีชำระเงินลาซาด้าได้ด้วยการโอนเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่เรายอมรับ (ได้แก่บัตรเดบิต บัญชีสำหรับใช้เช็คถอนหรือบัญชีออมทรัพย์ หรือวิธีการชำระเงินล่วงหน้าอื่นๆ ที่เราอนุญาตให้สามารถทำได้ ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เครื่องมือในการชำระเงิน”)

3.2 คุณสามารถเติมเงินลงในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณได้ ด้วยการใช้คูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินที่ลาซาด้าออกให้แก่คุณเป็นครั้งคราว การใช้คูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองนี้ โปรดทราบว่าคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินไม่ใช่เงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและไม่สามารถโอนให้กันได้ มูลค่าของคูปองส่งเสริมการขายใดๆ (ก่อนวันหมดอายุของคูปอง) และ/หรือคูปองแทนการคืนเงินจะถูกรวมไว้ในยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ

3.3 สำหรับการโอนเงินจากเครื่องมือในการชำระเงินเข้าสู่ยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าเครื่องมือในการชำระเงินใดๆ ของคุณนั้นมีสถานะที่น่าเชื่อถือ หรือผู้ให้บริการ/ผู้ออกเครื่องมือในการชำระเงินของคุณนั้นจะอนุญาตหรืออนุมัติการโอนเงินดังกล่าว

3.4 เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าบริการใดๆ ที่ถูกเรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวรวมถึงผู้ออกบัตรหรือธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับการเติมเงินให้ยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ยอมรับเครื่องมือในการชำระเงินใดๆ รวมทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัญชีธนาคาร ที่จะใช้เป็นวิธีการเติมเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

3.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมทั้ง (1) จำนวนเงินที่คุณจะสามารถเติมในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณในหนึ่งครั้ง และ (2) จำนวนเงินรวมที่เติมลงในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณตลอดช่วงระยะเวลาใดๆ ก็ตาม

3.6 คุณสามารถเก็บจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณไว้ได้ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือจำนวนอื่นใดที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของอาลีเพย์แต่เพียงผู้เดียว อาลีเพย์อาจจัดโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่ใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้า โดยสิทธิและข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกออกมาเฉพาะสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องนั้น

4. การใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ

4.1 คุณสามารถใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเพื่อซื้อสินค้าและ/หรือการบริการผ่านทางเว็บไซต์ของลาซาด้า เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราสามารถจำกัดจำนวนเงินหรือจำนวนของการทำธุรกรรมที่คุณจะสามารถทำได้ผ่านทางบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ เราสามารถขอให้คุณยื่นเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะทำการซื้อ ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

4.2 ในแต่ละครั้งที่คุณใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราลดจำนวนเงินที่มีอยู่ในยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณลง ตามจำนวนเงินรวมของการทำธุรกรรม และ ตามค่าธรรมเนียมใดๆ รวมทั้งค่าบริการจัดส่ง ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ จำนวนเงินในการซื้อใดๆ ในตอนแรกจะถูกหักลบด้วยมูลค่าของคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงิน ถ้าสามารถนำไปใช้ได้ (ขึ้นอยู่กับวันที่หมดอายุวันแรกของคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินนั้น) ซึ่งได้ถูกมอบให้เป็นในยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ คุณสามารถทำการชำระเงินได้ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ ตามขอบเขตของยอดคงเหลือที่มีในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณนั้นมีเพียงพอที่จะทำธุรกรรมเหล่านั้นได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าเกินยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินบลาซาด้าของคุณ เราจะไม่เพิ่มเครดิตสำหรับการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ และคุณจะต้องชำระคืนให้แก่เราโดยทันทีหากยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณต่ำกว่าศูนย์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

4.3 คุณต้องรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ หากมีบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ เราจะดำเนินการเสมือนว่าคุณได้อนุญาตให้มีการใช้งานดังกล่าวด้วยตนเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบกับการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ด้านล่างต่อไป

4.4 คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าตามที่คุณทราบ คุณต้องรายงานการกระทำดังกล่าวภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่เกิดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การร้องเรียนว่าเกิดการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์สำหรับนำไปพิจารณา [ภายใต้นโยบายคุ้มครองสมาชิกของลาซาด้า] โดยนัยนี้ คุณสละสิทธิ์ในการร้องขอการชดใช้เพิ่มเติมหรือการเรียกร้องค่าเสียหายจากเรานอกเหนือจากที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองสมาชิกของลาซาด้า

4.5 รายละเอียดในข้อความยืนยันหลังจากการทำธุรกรรมและรายการทุกรายการในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณหรือข้อความแสดงประวัติการทำธุรกรรมจะถือว่าเป็นความจริงและถูกต้อง เว้นแต่คุณจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแย้งการทำธุรกรรมหลังจากดังกล่าวภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม หากไม่มีการรายงานข้อโต้แย้งภายในระยะเวลาดังกล่าว การทำธุรกรรมและรายการทั้งหมดในบัญชีชำระเงินลาซาด้าและข้อความแสดงประวัติการทำธุรกรรมของคุณจะถือว่าเป็นจริงและถูกต้อง

การทำธุรกรรมที่ถูกโต้แย้งจะได้รับเงินคืนกลับไปยังบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเมื่อการร้องเรียนหรือการโต้แย้งนั้นได้รับการดำเนินการ ตรวจสอบ และพิสูจน์อย่างเหมาะสมแล้วว่าตรงตามการร้องเรียนหรือโต้แย้งของคุณ

4.6 โดยที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายคุ้มครองสมาชิกของลาซาด้า คุณยอมรับหากเราจะไม่ดำเนินการคืนเงินย้อนหลังหรือเพิกถอนการชำระเงิน หรือชดใช้ให้แก่คุณในลักษณะใดๆ สำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้เหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ ตามการกำหนดโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด:

4.6.1 ในกรณีที่การเรียกร้องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่พบว่าถูกดำเนินการจากอุปกรณ์ที่คุณเชื่อถือ ที่อยู่ IP ของคุณ หรือขอบเขตอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับได้โดยผู้ใช้งานคนอื่น

4.6.2 ในกรณีที่คุณกระทำการหลอกลวงหรือด้วยความประมาทเลินเล่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่างๆ ที่คุณได้เปิดเผยรายละเอียดการเข้าระบบบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณให้บุคคลที่สามทราบโดยสมัครใจ

4.6.3 หากคุณไม่สามารถมอบเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น แก่เราตามที่เราร้องขออย่างเหมาะสม

4.6.4 ในกรณีที่จำนวนเงินในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมาย หรือภาระติดพันอื่นๆ ที่จำกัดการโอนเงิน

4.6.5 ในกรณีที่การทำธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยพิบัติตามธรรมชาติ การก่อความไม่สงบ เป็นต้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมตามหลักเหตุผลทั่วไป และ/หรือ

4.6.6 ในกรณีที่เครื่องมือปลายทางหรือระบบใดๆ (รวมทั้งการบริการหรือเว็บไซต์ของลาซาด้าหรือของเรา) ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม หรือประสบปัญหาการทำงานทางด้านเทคนิคที่ผิดปกติอื่นใด ก่อนที่คุณจะดำเนินการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น

4.7 ภายใต้บังคับของข้อ 6 และ 7.4 จะไม่มีการอนุญาตให้ทำการไถ่ถอนเงินสด โอนเงิน หรือถอนเงินสด สำหรับจำนวนเงินใดๆ ก็ตามในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ

4.8 เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ ถ้า:

4.8.1 การทำธุรกรรมนั้นไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีลาซาด้าของคุณ หรือ

4.8.2 ในกรณีที่เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการทำธุรกรรมอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ

หรืออาจทำให้เราหรือบริษัทในเครือของเราต้องรับผิดหรือชำระหนี้สิน

4.8.3 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการใช้งานคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงิน ซึ่งเราหรือลาซาด้าสงสัยว่าเป็นการใช้คูปองโดยมิชอบหรือฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ

4.9 เมื่อใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ลาซาด้า การชำระเงินอาจถูกดำเนินการผ่านทางบัญชี ที่เราหรือหนึ่งในบริษัทในเครือของเรา และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งดำเนินการในนามของเรา

4.10 สำหรับการทำธุรกรรมเพื่อชำระเงินในการซื้อแต่ละครั้งในเว็บไซต์ลาซาด้า เราจะทำการโอนเงินจากบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งในเหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น:

4.10.1 เราได้รับการยืนยันว่าทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์จากลาซาด้า

4.10.2 คุณไม่สามารถยืนยันการได้รับสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาที่อธิบายไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ลาซาด้า ซึ่งกรณีนี้จะถือว่าคุณได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ แล้ว

4.10.3 มีการสรุปข้อตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยหรือข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ใช้งานเว็บไซต์ลาซาด้ารายอื่น และ/หรือลาซาด้า ซึ่งในกรณีนี้เงินจะถูกโอนอย่างสอดคล้องตามข้อตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยหรือการแก้ปัญหาข้อพิพาทนั้น หรือ

4.10.4 ลาซาด้าหรือบริษัทในเครือของลาซาด้า หรือเราหรือบริษัทในเครือของเราได้รับคำสั่ง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำตัดสิน หรือคำพิพากษาจากศาลที่มีอำนาจตัดสิน คณะอนุญาโตตุลาการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งสั่งให้เราถอนเงินจำนวนนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้เงินจะถูกโอนอย่างสอดคล้องตามคำสั่ง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำตัดสิน หรือคำพิพากษานั้นๆ

4.11 เมื่อมีการถอนเงินใดๆ เราจะมีสิทธิ์ที่จะหักหรือยึดถือค่าบริการทางการเงินหรือค่าบริการต่างๆ ที่ยังคงค้างและต้องชำระให้แก่เราและ/หรือลาซาด้า เป็นจำนวนเงินตามที่ลาซาด้ากำหนด

4.12 หากคุณประสบปัญหาใด ๆ กับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ www.lazada.co.th/helpcenter หากคุณทำการสั่งซื้อในเว็บไซต์ลาซาด้าและประสบปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า www.lazada.co.th/helpcenter/orders-payment

4.13 คุณจะดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์อย่างสอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ลาซาด้า www.lazada.co.th/terms-conditions ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของลาซาด้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4.14 คุณตกลงที่จะแจ้งให้ทราบ ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด และให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทุกอย่างตามความเหมาะสมที่จำเป็นแก่เราในการดำเนินการกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ หากคุณไม่สามารถกระทำการเช่นนั้นและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ เราและลาซาด้าจะไม่รับผิดชอบกับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้านั้น

4.15 คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่ใช่ธนาคารหรือตัวแทนบริการรับส่งเงิน และการบริการที่เรามอบให้แก่คุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณนั้นจะไม่ถูกถือว่าเป็นการให้บริการทางการธนาคารหรือบริการส่งเงินโดยเด็ดขาด เราไม่ได้ดำเนินการเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคนกลางดูแลผลประโยชน์ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ

4.16 เราสามารถรายงานการกระทำที่ต้องสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

5. ค่าธรรมเนียม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมอบบริการบัญชีชำระเงินลาซาด้าให้แก่คุณ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและรักษาบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ (“ค่าธรรมเนียมการบริการ”)

6.การคืนเงิน

หากคุณได้ทำการซื้อสินค้าหรือการบริการจากเว็บไซต์ลาซาด้าด้วยการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้า และคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเนื่องด้วยเหตุผลประการใดก็ตามที่เกี่ยวกับสินค้าและการบริการนั้นๆ คุณยอมรับว่า เราจะ (1) ออกคูปองแทนการคืนเงินซึ่งจะโอนจำนวนเงินเข้าบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเพื่อเป็นการคืนเงินนั้น หรือ (2) ในกรณีที่เป็นการซื้อผ่านทางบัตรเครดิต จำนวนเงินที่ให้คืนจะถูกโอนเข้าบัตรเครดิตที่คุณใช้ เราสามารถร้องขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการเพื่อคืนเงินใดๆ

7.การปิดบัญชีและการไม่ใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ

7.1 คุณสามารถร้องขอให้เราปิดบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณได้ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อทีมช่วยเหลือลูกค้าของเรา สามารถดูรายละเอียดการติดต่อทีมช่วยเหลือลูกค้าได้ที่ www.lazada.co.th/helpcenter

7.2 เมื่อไรก็ตาม และตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด เราสามารถ

7.2.1 ยกเลิกการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณหรือส่วนใดก็ตามของบัญชีชำระเงินสำหรับลาซาด้านั้น

7.2.2 ปิดบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ และ/หรือ

7.2.3 เปิดใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณใหม่เมื่อการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว (ในกรณีที่เหมาะสม)

7.3 เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกหรือปิดบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ คุณยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีชำระเงินสำหรับลาซาด้าของคุณส่วนใดๆ ของบัญชีชำระเงินลาซาด้านั้นได้

7.4 การปิดบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณจะไม่เป็นการยกเลิกการทำธุรกรรมที่หักลบบัญชีแล้วใดๆ ก็ตามที่คุณได้ดำเนินการไปแล้ว

7.5 หากบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณถูกปิดเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม เราจะติดต่อคุณเพื่อจัดการคืนเงินสำหรับจำนวนเงินในระบบที่เหลืออยู่ในบัญชีชำระเงินลาซาด้านั้นตามที่ระบุในข้อ 7.6 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนตามยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินสำหรับลาซาด้าที่ได้จากคูปองการส่งเสริมการขาย

7.6 คุณยังคงต้องรับผิดชอบภาระข้อผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ การปิดบัญชีชำระเงินสำหรับลาซาด้าของคุณจะไม่เป็นการปลดเปลื้องคุณจากความรับผิดชอบใดๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ ในกรณีของการตรวจสอบที่ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาในขณะที่บัญชีชำระเงินสำหรับลาซาด้าของคุณถูกปิด เราสามารถระงับเงินในบัญชีของคุณต่อไปได้อีกหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันนับจากวันที่ปิดบัญชี เพื่อที่จะปกป้องเราจากการสูญเสียใดๆ หากเราสงสัยว่าคุณได้ใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่มิชอบตามกฎหมายใดๆ เราสามารถระงับยอดเงินที่ยังค้างชำระในบัญชีชำระเงินลาซาด้าที่ค้างอยู่ตามระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจอันถือเป็นที่สุดของเราหรือตามกฎหมายบังคับ

7.7 เราจะคืนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณทันทีที่สามารถกระทำได้ หลังจากที่บัญชีถูกปิด ผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ตามที่เราถือว่ามีความเหมาะสมที่สุดตามดุลพินิจของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องให้รายละเอียดและเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

7.7.1 รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง ซึ่งรายละเอียดของชื่อและที่อยู่ของผู้ถือบัญชีธนาคารนั้นตรงตามรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ และ

7.7.2 สำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคล (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่) ซึ่งเราสามารถยอมรับได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลาซาด้าแต่เพียงผู้เดียว

7.8 เรามีสิทธิ์ที่จะไม่คืนจำนวนเงินที่ถูกโต้แย้งใดๆ หรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้แก่คุณ จนกว่าจะถึงเวลาที่มีการแก้ปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว หรือในกรณีที่ศาลที่มีอำนาจการตัดสินโดยสมบูรณ์ทำการตัดสินในเรื่องนี้แล้ว

7.9 หากคุณไม่มีการทำธุรกรรมกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเป็นระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณจะถือว่าไม่มีการใช้งาน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการรักษาบัญชีจากจำนวนเงินคงเหลือตามยอดคงเหลือบัญชีชำระเงินสำหรับลาซาด้าของคุณจนกว่าจะมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอที่จะชำระค่าบริการรักษาบัญชี

7.10 เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย การฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นใด ก่อนที่จะอนุญาตให้ทำการถอนเงินของคุณ รวมทั้งการคืนเงินให้คุณหลังจากที่บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณถูกปิด หรือก่อนที่การคืนเงินใดๆ จะถูกดำเนินการ

8.การแก้ไขเพิ่มเติม

เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ด้วยการแจ้งประกาศฉบับที่ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้วที่ lazadapay.in.th ข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับที่ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้วจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีเมื่อทำการประกาศแจ้ง ในแต่ละครั้งที่คุณใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณจะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณตกลงที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งอาจถูกแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว

9.สภาพพร้อมใช้งานของบัญชีชำระเงินลาซาด้า

เราสามารถอัพเกรด เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกการให้บริการบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณได้เป็นครั้งคราวโดยที่ไม่ต้องระบุเหตุผลหรือแจ้งให้คุณทราบเป็นการล่วงหน้า และเราจะไม่รับผิดชอบหากการอัพเกรด เปลี่ยนแปลง หรือการระงับนั้นทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีชำระเงินลาซาด้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณได้

10.การรับรอง การรับประกันและเงินชดเชย

ด้วยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่า คุณมีอายุเกิน 20 ปี และคุณมิได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใดๆ ด้วยการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ และคุณยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้และป้องกันเรา ผู้ได้รับค่าชดเชยของเรา บริษัทในเครือและตัวแทนที่ได้รับอำนาจอย่างถูกต้องของเรา จากการเรียกร้องค่าเสียหาย การเรียกร้อง (รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายต่างๆ) ค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือหนี้สินอื่นๆ ซึ่งเราต้องประสบ เนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากที่คุณฝ่าฝืนการรับรองหรือการรับประกันนี้

11.การกระทำต้องห้าม

11.1 สำหรับการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณนั้น คุณต้องไม่:

11.1.1 ให้ข้อมูลที่หลอกลวง ไม่ถูกต้องตรงตามความจริง หรือเป็นเท็จ

11.1.2 ใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย

11.1.3 ใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณในลักษณะที่อาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียน ข้อพิพาท การเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าปรับหรือหนี้สินอื่นๆ แก่เรา ผู้ใช้งานคนอื่นหรือกลุ่มบุคคลที่สาม หรืออาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นการใช้ระบบของบัตรในการทำธุรกรรมในทางมิชอบ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของเครือข่ายหรือกลุ่มของบัตรที่ใช้ในการทำธุรกรรม หรือ

11.1.4 ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.2 จากการใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราเชื่อได้ว่าคุณเข้าร่วมในการกระทำต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น เราสามารถใช้การดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการดังต่อไปนี้

11.2.1 เราสามารถระงับหรือควบคุมการเข้าถึงและ/หรือปิดบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณได้

11.2.2 เราสามารถยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และปฏิเสธที่จะให้บริการคุณ

11.2.3 เราสามารถระงับยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณเป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันหากจำเป็นตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สิน หรือ

11.2.4 เราสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณได้

11.3 หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ และด้วยการการยินยอมในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของคุณในการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ (2) ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าใดๆ ของคุณ และ (3) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้านี้

12.การปฏิเสธความรับผิด

12.1 คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบกับความเสี่ยงทุกประการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ

12.2 เราไม่รับประกันว่า

12.2.1 บัญชีชำระเงินลาซาด้านี้จะตรงตามความต้องการของคุณ

12.2.2 การบริการบัญชีชำระเงินลาซาด้าจะไม่เกิดการหยุดชะงัก ทันเวลาหรือปราศจากความผิดพลาด หรือ

12.2.3 ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลหรือวัสดุที่ซื้อด้วยการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้าจะตรงตามความต้องการของคุณ

12.3 เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และในขอบเขตที่สมบูรณ์ที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ บัญชีชำระเงินลาซาด้าและการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกมอบให้ “ตามสภาพ” “ตามที่มีอยู่” และ “พร้อมด้วยข้อผิดพลาดใดๆ” โดยการรับประกัน การรับรอง ข้อตกลง ภาระผูกพันและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย จะไม่ถูกรวมไว้ในกรณีนี้

12.4 ในขอบเขตที่สมบูรณ์ที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ เราและบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษหรือเป็นพิเศษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยทางอ้อม รวมถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไรหรือรายรับ ภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจ การเสียโอกาสทางธุรกิจ การเสียข้อมูลหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ไม่ว่าในการทำสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การละเมิดหรืออื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าและการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ของคุณ ในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดชอบรวมทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ จะไม่เกินจำนวนยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินลาซาด้าในเวลาที่เกิดการรับผิดนั้นขึ้น

12.5 เขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้แยกการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดหรือการแยกความรับผิดออก สำหรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นหรือค่าเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญา ดังนั้นการแยกออกหรือการจำกัดที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ และคุณยังสามารถมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างออกไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายหรือเขตอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ ได้

12.6 ในกรณีที่แสดงให้เห็นได้ว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่คุณประสบ อันเกิดเนื่องมาจากการใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้านี้

13.หนังสือแจ้ง

13.1 หนังสือแจ้งจากเรา

13.1.1 คุณยอมรับว่าการแจ้งให้ทราบหรือการสื่อสารอื่นๆ จากเราจะถูกถือว่าส่งให้แก่คุณแล้ว หาก: (1) ทำการสื่อสารผ่านทางสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เราเลือกใช้เป็นครั้งคราว จะถูกถือว่าเป็นการแจ้งให้คุณทราบแล้วในเวลาที่ทำการตีพิมพ์หรือแจ้งข่าว หรือ (2) ถูกส่งทางไปรษณีย์หรือฝากไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของคุณที่เราทราบ ตามที่คุณได้รับแล้วในวันที่หลังจากทำการส่งหรือในวันที่ถูกฝากไว้ดังกล่าว

13.2 หนังสือแจ้งจากคุณ คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งแก่เราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถูกส่งไปยังที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลตามที่เราได้ระบุไว้ (ตามที่อาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) และเราจะถือว่าได้รับหนังสือแจ้งนั้นแล้วเมื่อเราได้รับ แม้เราจะใช้ความพยายามที่ในการตอบรับหนังสือแจ้งที่ได้จากคุณโดยทันที แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะตอบรับด้วยความเร็วอย่างสม่ำเสมอได้ตลอดเวลา

13.3 รูปแบบการแจ้งเตือนอื่นๆ

13.3.1 ถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขในข้อ 13.1 และ 13.2 แต่เราสามารถกำหนดรูปแบบที่สามารถยอมรับได้อื่นๆ ในการส่งหนังสือแจ้งให้ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่ที่อีเมลหรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และกำหนดเวลาหรือเหตุการณ์ที่หนังสือแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกถือว่าได้รับแล้ว

14.เงื่อนไขทั่วไป

14.1 สิทธิรวมและการเยียวยา หากไม่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นการรวมสะสมและปราศจากอคติ และเป็นการเพิ่มเติมสิทธิและการเยียวยาใดๆ ที่เรามีได้ตามกฎหมายและกฎหมายเอควิตี้ และการใช้สิทธิหรือการเยียวยาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตามกฎหมายหรือหรือบนทรัพย์สิน (เว้นแต่ตามขอบเขตที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตามกฎหมายและบนทรัพย์สิน หากมี) จะไม่ทำหน้าที่เป็นการกีดขวางหรือขัดขวางไม่ให้เราใช้สิทธิหรือการเยียวยานี้อื่นใดตามกฎหมายและบนทรัพย์สิน

14.2 การไม่สละสิทธิ์ กรณีที่ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ และกรณีที่ไม่สามารถกระทำการได้นี้จะไม่ส่งผลกับสิทธิของเราที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในภายหลัง

14.3 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากในขณะใดก็ตาม ข้อบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย การเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในประการใดก็ตาม ความถูกต้องตามกฎหมาย ความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อบังคับในส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ส่งผลหรือลดผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ลง และจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ เสมือนว่าข้อบังคับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นเป็นส่วนที่แยกออกมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

14.4 สิทธิของบุคคลภายนอก บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ใช่คู่สัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้เงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่พิจารณาว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นได้ถูกระบุเป็นชื่อ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือที่มีลักษณะตรงตามคำอธิบายใดๆ โดยเฉพาะหรือไม่ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกังขา ไม่มีส่วนใดในข้อนี้ที่จะส่งผลกับสิทธิ์ของผู้รับโอนหรือผู้รับโอนสิทธิ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

14.5 กฎหมายควบคุม การใช้บัญชีชำระเงินลาซาด้า และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยและตีความอย่างสอดคล้องตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณยอมรับเขตอำนาจในการตัดสินเป็นการเฉพาะของศาลของประเทศไทย

14.6 ข้อพิพาท

14.6.1 หากเกิดข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการใช้งานบัญชีชำระเงินลาซาด้าของคุณ (“ข้อพิพาท”) ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทนั้นๆ ก่อนผ่านทางการเจรจาภายใน คุณยอมรับวิธีการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาทใดๆ จะถูกดำเนินการแบบเฉพาะบุคคล ไม่ใช่เป็นการดำเนินคดีแบบตัวแทน แบบรวมหรือเป็นกลุ่ม

14.6.2 ในเหตุการณ์ใดๆ และตามขอบเขตสมบูรณ์สูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ คุณไม่สามารถทำการเรียกร้องอ้างสิทธิ์ใดๆ จากผู้ได้รับค่าชดเชยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หลังจากหนึ่งปีนับจากวันที่ที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดการอ้างสิทธิ์นั้น

14.7 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เราสามารถขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยทันที หากเราลงความเห็นว่าคำสั่งระงับชั่วคราวหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยทันทีอื่นๆ จะเป็นการเยียวยาที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

14.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด ความผิดพลาดจากการพิมพ์ งานธุรการ หรือความผิดพลาดอื่นๆ หรือการละเลยตกหล่นในเอกสารการรับรอง ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ในส่วนของเราจะต้องได้รับการแก้ไขโดยปราศจากการรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของเรา

14.9 ภาษา ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นหรือถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ("ฉบับภาษาต่างประเทศ") ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ จะใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษและให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

14.10 สัญญาทั้งฉบับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะก่อตั้งขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่ทำขึ้นระหว่างคุณและเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในสัญญาฉบับนี้ และเข้าแทนที่และใช้แทนข้อตกลงร่วมกัน การสื่อสารและสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญในสัญญาฉบับนี้ที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด

14.11 การผูกมัดและสามารถสรุปลงความเห็นได้ คุณรับทราบและยอมรับว่า การบันทึกใดๆ (รวมทั้งการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินลาซาด้านี้ หากมี) ซึ่งเราและ/หรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินลาซาด้าเก็บรักษาไว้นั้น จะเป็นการผูกมัดและจะสามารถสรุปลงความเห็นได้กับคุณ สำหรับจุดประสงค์ใดๆ ก็ตามทั้งหมด และจะเป็นหลักฐานข้อมูล และ/หรือการส่งข้อมูลระหว่างเราและคุณอย่างชัดแจ้งและลงความเห็นได้ คุณยอมรับว่าการบันทึกเหล่านั้นทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ และคุณจะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งในการนำไปใช้อ้างเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องตรงตามความจริง หรือความจริงแท้ของบันทึกเหล่านั้น โดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการบันทึกเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นสิ่งที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น และคุณสละสิทธิ์ใดๆ ของคุณ หากมี ในการทำการท้วงติงดังกล่าว

14.12 การรับเหมาช่วงและการมอบอำนาจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการมอบอำนาจหรือรับเหมาช่วงการดำเนินงานของหน้าที่หรือภาระผูกพันของเราใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินลาซาด้า ให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทน ตามเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

14.13 การโอนสิทธิ์ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณหรือโอนภาระข้อผูกมัดของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เราสามารถโอนสิทธิ์ของเราหรือโอนภาระข้อผูกมัดของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้แก่กลุ่มบุคคลที่สามได้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

14.14 เหตุสุดวิสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการดำเนินงานตามภาระข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) หรือกับความไม่ถูกต้องตรงตามจริง ความไม่สามารถเชื่อถือได้ หรือความไม่เหมาะสมของบัญชีชำระเงินลาซาด้า หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือความล้มเหลวซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมตามเหมาะสมของเรา